Loading...

Κινητικότητα

Η κινητικότητα διεξάγεται μέσω προγράμματος Erasmus+ (βλ. σελίδα Erasmus+) είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, που στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης (Ανώτατη Εκπαίδευση, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Σχολική Εκπαίδευση, δραστηριότητες νεολαίας, κτλ).

Τα ισχύοντα προγράμματα χρηματοδότησης της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία ολοκληρώθηκαν στο τέλος του 2013, και το νέο πρόγραμμα ERASMUS+ τέθηκε σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2014.

Το νέο πρόγραμμα συνδυάζει όλα τα προγράμματα της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία όπως, μεταξύ άλλων, το ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης (LLP) (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), το πρόγραμμα «Νεολαία σε Δράση» και πέντε προγράμματα διεθνούς συνεργασίας (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink και τα προγράμματα συνεργασίας με τις βιομηχανικές χώρες).

Erasmus+

Στόχοι του Προγράμματος Erasmus 2021-2027

Ένταξη και Πολυμορφία

Τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης προκειμένου να παράσχουν πρόσβαση σε φοιτητές και προσωπικό, σύμφωνα με τις αρχές του Χάρτη Erasmus (ECHE), θα πρέπει να διασφαλίζουν ίση και δίκαιη πρόσβαση και ευκαιρίες σε τρέχοντες και μελλοντικούς συμμετέχοντες από όλα τα υπόβαθρα.

Αυτό προϋποθέτει την ένταξη ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες, για τον αναλυτικό ορισμό των ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες (βλ. Οδηγό)

Περιβαλλοντική βιωσιμότητα και πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον

Σύμφωνα με τις αρχές του Χάρτη Erasmus (ECHE) τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης πρέπει να προωθούν πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον, σε όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με το Πρόγραμμα, (χρήση βιώσιμων μέσων μεταφοράς για την κινητικότητα, τη λήψη μέτρων κατά τη διοργάνωση εκδηλώσεων, με πιο φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο, αντικατάσταση διοικητικών διαδικασιών έγχαρτης μορφής με ψηφιακές διαδικασίες. Επιπλέον τα Ιδρύματα προωθούν, την αύξηση της ευαισθητοποίησης των συμμετεχόντων σχετικά με μέτρα που μπορούν να λάβουν ενώ βρίσκονται στο εξωτερικό, για να μειώσουν το αποτύπωμα άνθρακα καθώς και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της κινητικότητάς τους.

Ψηφιοποίηση – Ψηφιακή εκπαίδευση και δεξιότητες

Τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, Σύμφωνα με τις αρχές του ECHE,  πρέπει να εφαρμόζουν την ψηφιακή διαχείριση της κινητικότητας των φοιτητών σύμφωνα με τα τεχνικά πρότυπα της πρωτοβουλίας European Student Card.

Τα Ιδρύματα θα πρέπει να προωθούν τη μικτή κινητικότητα, τον συνδυασμό φυσικής και εικονικής δραστηριότητας, για να προσφέρουν πιο ευέλικτες μορφές κινητικότητας και να ενισχύουν περαιτέρω τα μαθησιακά αποτελέσματα και τον αντίκτυπο της φυσικής κινητικότητας.

Η Βασική Δράση 1 (KA1/ΒΔ1) του προγράμματος αφορά την Κινητικότητα των ατόμων

ΚΑ131- Σκοπός της δράσης είναι να ενθαρρύνει έναν οργανισμό σε κράτος μέλος της ΕΕ ή τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα να αναπτύξει δραστηριότητες εξερχόμενης κινητικότητας με διάφορες τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα, και αναμένεται να καλύψουν το ευρύτερο δυνατό γεωγραφικό πεδίο. Προτεραιότητα δίνεται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων φοιτητών και προσωπικού από Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης που βρίσκονται στα κράτη μέλη της ΕΕ και σε τρίτες χώρες που είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα. Οι δραστηριότητες διεθνούς κινητικότητας προς οποιαδήποτε μη συνδεδεμένη χώρα χρηματοδοτούνται από την επιχορήγηση που χορηγείται σε σχέδια κινητικότητας. Οι δικαιούχοι επιχορήγησης μπορούν να χρησιμοποιήσουν έως και το 20 % της τελευταίας χορηγούμενης επιχορήγησης για εξερχόμενη κινητικότητα προς μη συνδεδεμένες χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο (Περιφέρειες 1-14). Το Ίδρυμά μας έχει επιλέξει να διαθέσει να διαθέσει το 10% της εγκεκριμένης χρηματοδότησης.

Εντατικά Προγράμματα Μικτής Κινητικότητας (ΚΑ131)

Πρόκειται για εντατικά προγράμματα σύντομης διάρκειας, που χρησιμοποιούν καινοτόμες μεθόδους μάθησης και διδασκαλίας, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης διαδικτυακής συνεργασίας.

Το πρόγραμμα θα πρέπει να έχει προστιθέμενη αξία σε σύγκριση με τα υφιστάμενα μαθήματα ή προγράμματα κατάρτισης που προσφέρονται από τα συμμετέχοντα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης και μπορεί να είναι πολυετές. Ενεργοποιώντας νέες και πιο ευέλικτες μορφές κινητικότητας που συνδυάζουν την κινητικότητα με φυσική παρουσία, με μια εικονική δραστηριότητα, τα εντατικά προγράμματα μικτής κινητικότητας στοχεύουν στην προσέγγιση όλων των τύπων φοιτητών, από όλα τα υπόβαθρα, πεδία σπουδών και κύκλους.

Επιπλέον, τα εντατικά προγράμματα μικτής κινητικότητας μπορούν να είναι ανοιχτά σε φοιτητές και προσωπικό Ιδρυμάτων εκτός της εταιρικής σχέσης. Τα εντατικά προγράμματα μικτής κινητικότητας δημιουργούν τις βάσεις για την ανάπτυξη και την υλοποίηση καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης στα συμμετέχοντα ιδρύματα.

Κριτήρια Επιλεξιμότητας

Ένα Εντατικό Πρόγραμμα Μικτής Κινητικότητας (Blended Intensive Programme- BIP) θα πρέπει να σχεδιάζεται και να υλοποιείται από τουλάχιστον 3 Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης από 3 κράτη μέλη της ΕΕ και τρίτες χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα, τα οποία να διαθέτουν ECHE.
Επιπροσθέτως, μπορεί να συμμετάσχει οποιοσδήποτε άλλος φορέας ή ίδρυμα που εδρεύει βρίσκεται σε κράτος μέλος της ΕΕ ή τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα.
Το συντονιστικό ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα υποδοχής πρέπει να διαθέτει Χάρτη Erasmus για την Ανώτατη Εκπαίδευση. Το ίδρυμα υποδοχής μπορεί να είναι το ίδιο ή διαφορετικό από το συντονιστικό ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Άλλοι οργανισμοί μπορούν επίσης να συνυποδεχθούν συμμετέχοντες στη χώρα υποδοχής κατά τη διάρκεια μέρους της δραστηριότητας με φυσική παρουσία.
Τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης που αποστέλλουν φοιτητές και προσωπικό προκειμένου να συμμετάσχουν σε εντατικά προγράμματα μικτής κινητικότητας, πρέπει να είναι από κράτος μέλος της ΕΕ ή τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα στα οποία έχει χορηγηθεί ο Χάρτης Εrasmus για την Ανώτατη Εκπαίδευση (ECHE) ή ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης από τρίτη χώρα μη συνδεδεμένη με το πρόγραμμα, τα οποία είναι αναγνωρισμένα από τις αρμόδιες αρχές της χώρας τους και έχουν υπογράψει συμφωνίες μεταξύ ιδρυμάτων με τους εταίρους τους από κράτος μέλος της ΕΕ ή τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα πριν από την έναρξη της κινητικότητας.
Τα Ιδρύματα από τρίτες χώρες μη συνδεδεμένες με το πρόγραμμα μπορούν να αποστέλλουν συμμετέχοντες στο πρόγραμμα Erasmus+, εάν το ίδρυμα υποδοχής συμμετέχει, παράλληλα, σε σχέδιο κινητικότητας χρηματοδοτούμενο μέσω κονδυλίων εξωτερικής πολιτικής (ΚΑ171) που χρηματοδοτεί τους εισερχόμενους φοιτητές και το προσωπικό από τις εν λόγω χώρες.
Ο ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων σε ένα εντατικό πρόγραμμα μικτής κινητικότητας (BIP) είναι 15 άτομα (μη συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού) προκειμένου να είναι επιλέξιμο προς χρηματοδότηση. Οι συμμετέχοντες από Χώρες μη συνδεδεμένες με το πρόγραμμα δεν υπολογίζονται στον ελάχιστο προαπαιτούμενο αριθμό συμμετεχόντων.
Το ίδρυμα που διοργανώνει το Εντατικό Πρόγραμμα Μικτής Κινητικότητας, πρέπει να διαθέτει ECHE. Το ίδρυμα αυτό θα πρέπει να έχει αιτηθεί χρηματοδότησης είτε ως μεμονωμένο ίδρυμα, είτε ως μέλος ενός Ομίλου που έχει αιτηθεί χρηματοδότηση.
Για τους φοιτητές που συμμετέχουν σε εντατικά προγράμματα μικτής κινητικότητα, η κινητικότητα με φυσική παρουσία πρέπει να διαρκεί μεταξύ 5 ημερών και 30 ημερών και να συνδυάζεται με μια υποχρεωτική εικονική δραστηριότητα που διευκολύνει τη συνεργατική ανταλλαγή μάθησης στο διαδίκτυο και την ομαδική εργασία.
Μια μικτή κινητικότητα για σπουδές πρέπει να απονέμει τουλάχιστον 3 μονάδες ECTS.
Οι δαπάνες ατομικής υποστήριξης και ταξιδίου (όπου ισχύει) για τη κινητικότητα με φυσική παρουσία των συμμετεχόντων, παρέχεται από το φορέα αποστολής (και από το ίδρυμα υποδοχής στην περίπτωση προσκεκλημένου προσωπικού από επιχειρήσεις και συμμετεχόντων από τρίτες χώρες μη συνδεδεμένες με το πρόγραμμα που χρηματοδοτούνται μέσω μηχανισμών εξωτερικής δράσης).

Το Ίδρυμα που διοργανώνει το Εντατικό Πρόγραμμα Μικτής Κινητικότητας αιτείται χρηματοδότησης εκ μέρους όλων των ιδρυμάτων που διοργανώνουν από κοινού το πρόγραμμα, λαμβάνοντας 400 ευρώ ανά συμμετέχοντα και με μέγιστο αριθμό επιχορηγούμενων τους 20 συμμετέχοντες, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι καθηγητές / εκπαιδευτές που συμμετέχουν στην υλοποίηση του προγράμματος. Το ποσό της χρηματοδότησης καλύπτει τα κόστη που συνδέονται με την διοργάνωση του Εντατικού Προγράμματος Μικτής Κινητικότητας (μη συμπεριλαμβανομένων των εξόδων ατομικής υποστήριξης και ταξιδίου για τους συμμετέχοντες).

Συντονισμός και διαχείριση

Το ΙΚΥ έχει οριστεί ως Εθνική Μονάδα Συντονισμού του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ ενώ τα Γραφεία Διεθνών Σχέσεων/Erasmus των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης έχουν αναλάβει τη διαχείριση του Προγράμματος. Κατά συνέπεια, οι φοιτητές θα πρέπει να απευθύνονται στο Γραφείο Erasmus του Ιδρύματός τους προκειμένου να ενημερωθούν και να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Το ΔΙ.ΠΑ.Ε. (Πανεπιστημιούπολη Σερρών) συμμετέχει στο πρόγραμμα Erasmus+ έχοντας πιστοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τον Πανεπιστημιακό Χάρτη Erasmus+ 2014-2020 (Erasmus Charter for Higher education 2014-2020).

Ref. Ares (2021) 1526828 -27/02/2021
Institutional Erasmus Code: G THESSAL 14
PIC Number of the University: 969038343

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ