Loading...

Πολιτική Ποιότητας

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΔΥΣΗΣ

Με την ένταξη του Τμήματος στη σχολή Επιστημών Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου ακολούθησε η αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών σε πρόγραμμα 4ετούς διάρκεια
φοίτησης. Η αναμόρφωση έγινε με βάση:
• τις σύγχρονες εξελίξεις στον κλάδο του ενδύματος και της τεχνολογίας του,
• τις ανάγκες της εγχώριας και διεθνούς αγοράς εργασίας καθώς και
• τη δομή και οργάνωση προγραμμάτων σπουδών σε αντίστοιχα Τμήματα του εξωτερικού (είναι το μοναδικό τμήμα στην Ελλάδα)

Η δομή και το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών ανταποκρίνεται στις ανάγκες που απορρέουν για την επιτυχή και ασφαλή άσκηση του επαγγέλματος του πτυχιούχου Δημιουργικού Σχεδιασμού και Ένδυσης. Το τμήμα εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου, το δε πρόγραμμα καθορίζεται από τα γνωστικά αντικείμενα του Δημιουργικού Σχεδιασμού και Ένδυσης. Για την επίτευξη των μαθησιακών αποτελεσμάτων και την προώθηση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του διδακτικού έργου, χρησιμοποιείται ποικιλία διδακτικών μεθόδων που είναι προσαρμοσμένες στην ιδιαίτερη φύση κάθε διδασκόμενου μαθήματος έτσι ώστε να μεγιστοποιείται το ακαδημαϊκό όφελος.
Με την ολοκλήρωση του τετραετούς προγράμματος σπουδών ο απόφοιτος του Τμήματος:
• σε επίπεδο γνώσης: διαθέτει πολύ εξειδικευμένες γνώσεις, μερικές από τις οποίες είναι γνώσεις αιχμής διαβαθμισμένης έντασης και βάρους.
• σε επίπεδο δεξιοτήτων: κατέχει δεξιότητες και στάσεις ώστε να είναι σε θέση να ασχοληθεί ενδεικτικά με την μελέτη/διερεύνηση, σχεδίαση, ανάλυση, υλοποίηση/κατασκευή και ανάπτυξη, επίβλεψη, λειτουργία, αξιολόγηση και κοστολόγηση, ποιοτικό έλεγχο, επικοινωνία και προώθηση στους επιστημονικούς τομείς του πεδίου αυτού.
• σε επίπεδο ικανοτήτων: μπορεί να εφαρμόζει διαδικασίες και τεχνικής ανάλυσης των απαιτήσεων για τη σχεδίαση προτύπων ενδυμάτων και συλλογών ενδυμάτων.

Κατανοεί τις τεχνολογίες και θέτει προδιαγραφές μέσα από βιώσιμες λύσεις για την ορθή διαχείριση της κατασκευής ενδυμάτων, ή βελτιώσεων υφιστάμενων υποδομών. Συμμορφώνεται με τα κατάλληλα πρότυπα και τις διαδικασίες ελέγχου, για να διατηρηθεί η ακεραιότητα του συνόλου των λειτουργιών και η αξιοπιστία των συστημάτων στην διαχείριση της παραγωγής του ρούχου. Δημιουργεί ολοκληρωμένα συστήματα που ικανοποιούν τους περιορισμούς του οργανισμού ή της επιχείρησης. Τηρεί τις πολιτικές ασφάλειας. Η ομαλή και απρόσκοπτη διάθεση του προγράμματος σπουδών στους φοιτητές και η επίτευξη των μαθησιακών στόχων βρίσκονται υπό συνεχή επιτήρηση κα η συνεχούς αξιολόγησης μέσω του πληροφοριακού συστήματος της ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου.

Οι φοιτητές αξιολογούν το διδακτικό προσωπικό, τις εργαστηριακές και διδακτικές υποδομές και γενικά κάθε είδους σχετική με τις σπουδές στους υποδομή μέσω της εγκατεστημένης πλατφόρμας του πληροφοριακού συστήματος της ΜΟΔΙΠ. Τα αποτελέσματα των ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ (ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Αρ.Πρακτ 27/30-09-2022) αξιολογήσεων διαχέονται και αξιολογούνται από τη θεσμοθετημένη Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) και όπου απαιτείται λαμβάνεται διορθωτική δράση από τη Συνέλευση του Τμήματος κατόπιν σχετικής εισήγησης.
Στο Τμήμα σήμερα υπηρετούν τέσσερα (4) μέλη ΔΕΠ τρία (3) στη βαθμίδα του Επίκουρου, ένας (1) στη βαθμίδα του Λέκτορα Εφαρμογών). Δύο (2) μέλη ΔΕΠ είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος, μία (1) έχει αναγνωρισμένο καλλιτεχνικό έργο και μία βρίσκεται στη διαδικασία εκπόνησης Διδακτορικού Διπλώματος. Τα μέλη ΔΕΠ διαθέτουν ερευνητικό έργο και αυτό αντικατοπτρίζεται στην ποιότητα των δημοσιεύσεων και των συνεργασιών με Ιδρύματα, σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια αντίστοιχα. Προκειμένου να ενισχύσει την παραγωγή του ερευνητικού έργου το Τμήμα εξέδωσε σχετικό Κανονισμό εκπόνησης διδακτορικής διατριβής https://cdc.ihu.gr/didaktorikes-spoydes/ (ΦΕΚ 1275 τ.Β 01.04.2021) στον οποίο αποτυπώνονται η δομή και οι κανόνες λειτουργίας του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών του.
Η σύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα επιτυγχάνεται μέσω ανάθεσης πτυχιακών εργασιών με ανάλογο θεματικό πεδίο σε προπτυχιακό επίπεδο και σύντομα μέσω του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών του αλλά και μελλοντικών μεταπτυχιακών προγραμμάτων. 


Η απορρόφηση των αποφοίτων του Τμήματος στην αγορά εργασίας είναι ικανοποιητική στο αντικείμενο σπουδών τους, μια και αποτελεί το μοναδικό τμήμα στην Ελλάδα με αυτό το γνωστικό αντικείμενο. Επίσης η ικανοποίηση της κοινωνίας αποδεικνύεται από την σταθερή προτίμηση του Τμήματος από τους υποψηφίους των γενικών εξετάσεων. Όσον αφορά στις υποστηρικτικές υποδομές του Τμήματος ισχύουν τα κάτωθι:
• Η Γραμματεία του Τμήματος στελεχώνεται από δύο (2) διοικητικούς υπαλλήλους και επιφορτίζεται με την υποστήριξη της διοικητικής λειτουργίας που αφορά πάσης φύσεως φοιτητικά ζητήματα καθώς και στις λοιπές ακαδημαϊκές λειτουργίες, όπως π.χ. η τήρηση πρακτικών συνελεύσεων Τμήματος, η υποστήριξη εκλεκτορικών σωμάτων, κ.α.
• Διαθέτει αυτόνομες ιδιόκτητες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, που στεγάζουν με άνεση τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες, καθώς και τις διοικητικές λειτουργίες του Τμήματος, τόσο αναφορικά στο προπτυχιακό όσο και σε μελλοντικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών.
• Διαθέτει βιβλιοθήκη η οποία είναι εμπλουτισμένη με επιστημονικά, τεχνικά βιβλία, περιοδικά και άλλα συγγράμματα.

Η ενημέρωση του Τμήματος για εκπαιδευτικά, ερευνητικά προγράμματα, διαγωνισμούς και projects, θέσεις εργασίας και θέματα δημοσίων σχέσεων, πραγματοποιείται από τις αντίστοιχες κεντρικές υπηρεσίες του ιδρύματος μέσω έντυπης και ηλεκτρονικής μορφής, καθώς και μέσω ανακοινώσεων στην κεντρική ιστοσελίδα του Ιδρύματος, σελίδων σε κοινωνικά δίκτυα.
Το Τμήμα συντάσσει την ετήσια έκθεση αυτοαξιολόγησης και διενεργεί ετήσια ανασκόπηση και εσωτερική επιθεώρηση του συστήματος διασφάλισης ποιότητας του ΠΠΣ. Η ΟΜΕΑ του Τμήματος συνεργάζεται με τη ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος, σε τακτική βάση.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ