Loading...

Μεταδιδακτορικές Σπουδές

Το τμήμα Δημιουργικού Σχεδιασμού και Ένδυσης (Κικλίς) του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.)στην προσπάθεια του:

 • να υπηρετήσει την επέκταση των αποτελεσμάτων της διδακτορικής διατριβής των ερευνητών/τριών σε νέες επιστημονικές
  κατευθύνσεις ενδιαφέροντος του Τμήματος,
 • να ενισχύσει τους ικανούς επιστήμονες στην προσπάθεια τους να συμβάλλουν στην πρόοδο της επιστήμης, της έρευνας και των εφαρμογών της, να συνεισφέρει στην ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση της επιστημονικής έρευνας
 • να συντελέσει στην διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και μεταφορά τεχνογνωσίας

δύναται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, να παρέχει σε επιστήμονες τη δυνατότητα διεξαγωγής Μεταδιδακτορικής Έρευνας (Μ.Ε.) σε ερευνητικούς τομείς και ενδιαφέρονται που άπτονται των γνωστικών αντικειμένων του Τμήματος. Μέσα από τα παραπάνω θα προκύψει η ανάδειξη του ακαδημαϊκού κύρους και η διεθνής διάκριση του ερευνητικού έργου του Τμήματος και του ιδρύματος.

Η δομή και κανόνες λειτουργίας του Μεταδιδακτορικού Προγράμμτος του Τμήματος ορίζονται από το Πρότυπο Κανονισμό Προγράμματος Μεταδιδακτορικής Έρευνας (Π.Μ.Ε.) του ΔΙ.ΠΑ.Ε..

Όργανα Διοίκησης του Π.Μ.Ε., είναι η Συνέλευση του Τμήματος και η Σύγκλητος του ΔΙ.ΠΑ.Ε.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης για διεξαγωγή Μ.Ε. έχουν οι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών από Ιδρύματα της αλλοδαπής, που αναφέρεται στο εθνικό μητρώο αναγνωρισμένων ιδρυμάτων, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 304 του ν. 4957/2022.

Για την Έγκρισης Μεταδιδακτορικής Έρευνας ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

 1. Το Τμήμα δέχεται κατά την διάρκεια του έτους αιτήσεις από τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ερευνητές/τριες, οι οποίες κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος.
 2. Στην αίτηση αναγράφεται ο/η Καθηγητής/τρια του Τμήματος υπό την επίβλεψη του/της οποίου/ας επιθυμεί ο/η
  ενδιαφερόμενος/η να πραγματοποιήσει τη Μ.Ε., συνοδευόμενη από σχετική επιστολή αποδοχής επίβλεψης.
 3. Η αίτηση συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
  • Αντίγραφο του βασικού πτυχίου και πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
  • Αντίγραφο Διδακτορικού Διπλώματος.
  • Οι τίτλοι σπουδών που έχουν αποκτηθεί από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από Ιδρύματα της αλλοδαπής, που αναφέρονται στο εθνικό μητρώο αναγνωρισμένων ιδρυμάτων, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 304 του ν. 4957/2022.
  • Αντίγραφο πιστοποιητικού γλωσσομάθειας της γλώσσας στην οποία θα εκπονηθεί η μεταδιδακτορική έρευνα, πέραν της ελληνικής.
  • Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα.
  • Κατάλογο των επιστημονικών εργασιών που έχουν εκπονηθεί/δημοσιευθεί από τον/την υποψήφιο/α.
  • Δύο τουλάχιστον συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. ή Ερευνητές/τριες Ερευνητικών Κέντρων της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
  • Πρόταση εκπόνησης της Μ.Ε. σύμφωνα με το πρότυπο (template) του ΔΙΠΑΕ.
 4. Η Γραμματεία του Τμήματος αρχειοθετεί τις αιτήσεις με αριθμό πρωτοκόλλου προωθεί την αίτηση στη Συνέλευση του Τμήματος μετά από έλεγχο πληρότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών. Η Συνέλευση του Τμήματος εξετάζει τη συνάφεια του προτεινόμενου αντικειμένου της έρευνας με την επιστημονική περιοχή και τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος.
 5. Σε περίπτωση έγκρισης αίτησης για την προτεινόμενη μεταδιδακτορική έρευνα, προβαίνει στον ορισμό του επιβλέποντος μέλους Δ.Ε.Π., (υπεύθυνος καθοδήγησης και επίβλεψη της έρευνας).
 6. Οι υποψήφιοι/ες Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές/τριες και τα θέματα Μ.Ε. τα οποία γίνονται αποδεκτά εγγράφονται στο σχετικό μητρώο που τηρείται στη Γραμματεία του Τμήματος και στο Γενικό Μητρώο Διδακτορικών Σπουδών του ΔΙΠΑΕ.

Η χρονική διάρκεια εκπόνησης της Μ.Ε. είναι δώδεκα (12) μηνών κατ’ ελάχιστον έως τριάντα έξι(36) μήνες από την απόφαση αποδοχής-έγκρισης, με δυνατότητα παράτασης έως έξι (6) μήνες με απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος.

Προϋποθέσεις:

 • Η Μ.Ε. πρέπει να είναι πρωτότυπη και να αποτελεί σημαντική συμβολή στην επιστημονική γνώση.
 • Ο/Η Μεταδιδάκτορας Ερευνητής/τρια κατά τη διάρκεια της Μ.Ε.
  • να επιδιώκει ενεργή παρουσία στο διεθνή ακαδημαϊκό χώρο, συμμετέχοντας σε σεμινάρια ή επιστημονικά συνέδρια με απώτερο στόχο την αναγνώριση της έρευνάς του μέσω δημοσιεύσεων σε περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων με σύστημα κριτών, όπου αυτό είναι εφικτό ή με άλλο δόκιμο τρόπο.
   να υποβάλλει ετήσια αναφορά προόδου της έρευνάς του/της. μέσα απο την καθοδήγηση του επιβλέποντος μέλος Δ.Ε.Π.
  • να διεξάγει μία τουλάχιστον δημοσίευση σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό με κριτές, που περιλαμβάνεται σε ένα από τα διεθνώς αποδεκτά συστήματα καταλογογράφησης, ενδεικτικά, Web of Science, Scopus, Scimago Q1- Q3, κ.α. ή ισοδύναμο, με γνώμονα το γνωστικό αντικείμενο της μεταδιδακτορικής έρευνας και με πρώτο το όνομα του/της Μεταδιδάκτορα Ερευνητή/τριας..

Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας χορηγείται Βεβαίωση Διεξαγωγής Μεταδιδακτορικής Έρευνας. Η Βεβαίωση υπογράφεται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα του Τμήματος και δεν αποτελεί τίτλο σπουδών».

Μέχρι την αυτοδύναμη λειτουργία του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, οποιοδήποτε θέμα προκύπτει στο μέλλον, στο πλαίσιο του μεταβατικού διαστήματος λειτουργίας της Διοικούσας Επιτροπής, το οποίο δεν ρυθμίζεται με τον παρόντα Κανονισμό ή τον τροποποιεί, θα αντιμετωπίζεται με αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος και της Συγκλήτου του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Οι αναλυτικοί όροι και διαδικασίες του ως άνω κανονισμού αναφέρονται στα ΦΕΚ 4648 τ. Β’ 20-6-23 Πρότυπος Κανονισμός ΔΠΣ & ΜΕΠ ΔΙΠΑΕ και τροποποίηση αυτού ΦΕΚ 6474 τ’B_13-11=23 Τροποποίηση ΜΠΕ ΔΙΠΑΕ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ