Loading...

Γενικές Πληροφορίες (σπουδές)

 ΚΑ 131 Κινητικότητα εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και Συνδεδεμένων Χωρών

Η συμμετοχή των φοιτητών/τριων στο Πρόγραμμα Erasmus+ στη Δράση Κινητικότητα Φοιτητών/τριων και Προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, πραγματοποιείται με τους παρακάτω τύπους κινητικότητας:

– Κινητικότητα Φοιτητών/τριων για Σπουδές

– Κινητικότητα Φοιτητών/τριων για Πρακτική Άσκηση και After Placement

– Κινητικότητα Υποψήφιων Διδακτόρων (Doctoral Mobility)

Α. Περίοδος κινητικότητας

Οι φοιτητές/τριες μπορούν να μετακινηθούν για σπουδές από 2 έως 12 μήνες ή 24 μήνες για 5ετή προγράμματα σπουδών σε κινητικότητα με φυσική παρουσία, ανά κύκλο σπουδών, από το 1ο έτος σπουδών  (Η συμμετοχή η μη των φοιτητών/τριων από το 1ο έτος σπουδών θα εξαρτηθεί από τα κριτήρια επιλογής των ακαδημαϊκών συντονιστών Erasmus των Τμημάτων)H περίοδος αυτή μπορεί να περιλαμβάνει συμπληρωματικά μια περίοδο πρακτικής άσκησης, εφόσον προγραμματιστεί, και μπορεί να οργανωθεί με διαφορετικούς τρόπους: είτε η μία δραστηριότητα μετά την άλλη είτε και οι δύο ταυτόχρονα. Ο συνδυασμός ακολουθεί τους κανόνες χρηματοδότησης που αφορούν την κινητικότητα για σπουδές.

Οι φοιτητές/φοιτήτριες οι οποίοι/ες επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα για την πραγματοποίηση των σπουδών τους,  κατά τη διάρκεια του εξαμήνου που προηγείται της μετακίνησης και πριν την υποβολή της αίτησης συμμετοχής,  καλό θα ήταν να εξετάσουν τα συνεργαζόμενα με το Τμήμα τους Πανεπιστήμια, τις ημερομηνίες για nomination-application,  τα προσφερόμενα μαθήματα και τη γλώσσα διδασκαλίας, προκείμενου να αποφασίσουν σε ποιο/ποια από αυτά προτιμούν να μετακινηθούν ώστε να υποβληθούν εγκαίρως τα nominations (δήλωση του Πανεπιστημίου αποστολής (ΔΙΠΑΕ) προς το Πανεπιστήμιο υποδοχής ότι ο/η φοιτητής/φοιτήτρια έχει επιλεγεί να φοιτήσει σ’ αυτό) .

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι φοιτητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα πρέπει να είναι:

 1. Εγγεγραμμένοι σε επίσημο πρόγραμμα σπουδών του Ιδρύματος, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου ή άλλου τίτλου σπουδών τριτοβάθμιου επιπέδου, συμπεριλαμβανομένου και του διδακτορικού και το οποίο είναι αναγνωρισμένο σύμφωνα με τις εθνικές διαδικασίες.
 2. Υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα Erasmus+
 3. Υπήκοοι άλλων χωρών εγγεγραμμένοι σε κανονικό πρόγραμμα σπουδών του Ιδρύματος σύμφωνα με τη Φ. 151/20049/Β6/20.02.2007 (ΦΕΚ 272Β/01-03-07) Υπουργική Απόφαση και τη λοιπή κείμενη νομοθεσία, εφόσον πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής που ορίζονται από το πρόγραμμα και το Ίδρυμα αντίστοιχα.

Διαδικασία Συμμετοχής

 1. Οι φοιτητές/τριες υποβάλλουν τις αιτήσεις τους σύμφωνα με τις προκηρύξεις των Πανεπιστημιουπόλεων τους.
 2. Μετά τη λήξη της προθεσμίας ακολουθεί η αξιολόγηση των αιτήσεων και η έκδοση αποτελεσμάτων.
 3. Οι φοιτητές/τριες που θα επιλεγούν θα λάβουν σχετική πληροφόρηση από το Τμήμα Erasmus της Πανεπιστημιούπολης τους, σχετικά με τα δικαιολογητικά, τον τρόπο και την προθεσμία υποβολής τους.

Αξιολόγηση και επιλογή

Μετά τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης των δικαιολογητικών, οι αιτήσεις συγκεντρώνονται ανά Τμήμα και προωθούνται στον Συντονιστή Erasmus κάθε Τμήματος προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής. Κατά τη διαδικασία αυτή οι Συντονιστές Erasmus των Τμημάτων λαμβάνουν υπόψη τους τη σειρά προτεραιότητας των Πανεπιστημίων που έχετε δηλώσει στην αίτησή σας σε συνδυασμό με τα ακόλουθα κριτήρια:

 1. 50% του συνόλου των πιστωτικών μονάδων μέχρι και το τρέχον εξάμηνο φοίτησης
 2. Επαρκής γνώση της γλώσσας του προγράμματος που πρόκειται να παρακολουθήσει ο φοιτητής
 3. Επίπεδο σπουδών του φοιτητή (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό)
 4. Έτος εισαγωγής. Προτιμώνται οι μη λιμνάζοντες φοιτητές.
 5. Ακαδημαϊκή επίδοση (μέσος όρος βαθμολογίας των μαθημάτων που έχει περάσει ο φοιτητής μέχρι τη στιγμή υποβολής της αίτησης), και
 6. Βιογραφικό σημείωμα (υποβάλλεται στον ακαδημαϊκό συντονιστή Erasmus του Τμήματος) ή συνέντευξη.
 7. Βαθμός και διάρκεια κτήσης πτυχίου/μεταπτυχιακού διπλώματος σε περίπτωση μεταπτυχιακού φοιτητή/υποψήφιου διδάκτορα. Ειδικότερα για την επιλογή υποψηφίων διδακτόρων είναι απαραίτητη η αιτιολογημένη εισήγηση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, στην οποία θα αναγράφεται το θέμα της διατριβής και θα βεβαιώνεται ότι το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει ο υποψήφιος στο εξωτερικό θα αποτελέσει μέρος της ερευνητικής του εργασίας για την εκπόνηση της διδακτορικής του διατριβής καθώς και ότι θα προσμετρηθεί στον συνολικό χρόνο των σπουδών του.

Μοριοδότηση αιτήσεων

 1. Επίπεδο Ξένης Γλώσσας:
  B1= 0 μόρια  Β2= 10 μόρια,C1= 20 μόρια, C2= 30 μόρια
 2. Μέσος όρος βαθμολογίας x10
 3. Βιογραφικό ή Συνέντευξη έως 10 μόρια
 4. Μοριοδότηση Φοιτητών/τριών με λιγότερες ευκαιρίες 20 μόρια
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ