Loading...

Γενικές Πληροφορίες (Πρακτική)

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού κοινοτικού προγράμματος ERASMUS+, δίνεται η δυνατότητα σε προπτυχιακούς φοιτητές (από το 1ο έτος σπουδών τους), μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες, οι οποίοι θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο ΔΙΠΑΕ, να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση στο εξωτερικό σε Πανεπιστήμια/Επιχειρήσεις/Οργανισμούς, προσφέροντάς τους ταυτόχρονα υποτροφία κινητικότητας μέσω της τομεακής δράσης ERASMUS+ Πρακτική Άσκηση.

Επίσης, μπορούν να μετακινηθούν για After Placement οι πρόσφατοι απόφοιτοι στο πρώτο έτος της αποφοίτησής τους με την προϋπόθεση να έχει εγκριθεί η αίτησή τους, την οποία θα έχουν υποβάλει όσο είναι φοιτητές στο τελευταίο έτος. Με βάση την τελευταία ενημέρωση που είχαμε από την Εθνική Μονάδα/ΙΚΥ, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 12 του άρθρου 33 του Ν.4009/2011 (Α’ 195/06.09.2011) «ο φοιτητής ολοκληρώνει τις σπουδές του και του απονέμεται τίτλος σπουδών, όταν εξεταστεί επιτυχώς στα μαθήματα που προβλέπονται από το πρόγραμμα σπουδών και συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό πιστωτικών μονάδων». Κατά συνέπεια, δυνατότητα μετακίνησης ως προσφάτως απόφοιτοι θα έχουν μόνο οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής από το Ίδρυμα θα έχουν τη φοιτητική ιδιότητα, όπως αυτή ορίζεται παραπάνω.

Οι φοιτητές θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημο πρόγραμμα σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστήμιου της Ελλάδος, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος. Για την πρακτική άσκηση ΔΕΝ είναι απαραίτητο να υπάρχει συμφωνία ανταλλαγής φοιτητών μεταξύ του ΔΙΠΑΕ και του φορέα Υποδοχής.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής για Πρακτική Άσκηση-After placement

Οι φοιτητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα πρέπει να είναι:

 1. Εγγεγραμμένοι σε επίσημο πρόγραμμα σπουδών του Ιδρύματος, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου ή άλλου τίτλου σπουδών τριτοβάθμιου επιπέδου, συμπεριλαμβανομένου και του διδακτορικού και το οποίο είναι αναγνωρισμένο σύμφωνα με τις εθνικές διαδικασίες.
 2. Υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα Erasmus+
 3. Υπήκοοι άλλων χωρών εγγεγραμμένοι σε κανονικό πρόγραμμα σπουδών του Ιδρύματος σύμφωνα με τη Φ. 151/20049/Β6/20.02.2007 (ΦΕΚ 272Β/01-03-07) Υπουργική Απόφαση και τη λοιπή κείμενη νομοθεσία, εφόσον πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής που ορίζονται από το πρόγραμμα και το Ίδρυμα αντίστοιχα.

Περίοδος κινητικότητας

Οι φοιτητές/τριες μπορούν να μετακινηθούν για πρακτική άσκηση σε όλους τους κύκλους σπουδών.

 • Ο/Η ίδιος/α φοιτητής/τρια μπορεί να λάβει επιχορήγηση για κινητικότητα το πολύ μέχρι 12 μήνες ανά κύκλο σπουδών,ανεξαρτήτως του αριθμού και του είδους της κινητικότητας (σπουδές ή πρακτική άσκηση)
 • Όσον αφορά στους πρόσφατους απόφοιτους, η διάρκειαμετακίνησής τους για πρακτική άσκηση συνυπολογίζεται στο ανώτατο όριο των 12 μηνών ανά κύκλο σπουδών, κατά τη διάρκεια του οποίου αιτούνται για πρακτική άσκηση.

Ο αριθμός των υποψήφιων δικαιούχων και η διάρκεια της κινητικότητας θα καθορίζονται από τις εκάστοτε προκηρύξεις του Ιδρύματος σε κινητικότητα με φυσική παρουσία, ανά κύκλο σπουδών.

Διαδικασία Συμμετοχής:

Α. Οι φοιτητές/τριες υποβάλλουν τις αιτήσεις τους σύμφωνα με τις προκηρύξεις των Πανεπιστημιουπόλεων τους.

Β. Μετά τη λήξη της προθεσμίας ακολουθεί  η αξιολόγηση των αιτήσεων και η έκδοση αποτελεσμάτων.

Γ. Οι φοιτητές/τριες που θα επιλεγούν θα λάβουν σχετική πληροφόρηση από το Τμήμα Erasmus της Πανεπιστημιούπολης τους, σχετικά με τα δικαιολογητικά, τον τρόπο και την προθεσμία υποβολής τους.

Αξιολόγηση και επιλογή

Μετά τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης των δικαιολογητικών, οι αιτήσεις συγκεντρώνονται ανά Τμήμα και προωθούνται στον Συντονιστή Erasmus κάθε Τμήματος προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής. Κατά τη διαδικασία αυτή οι Συντονιστές Erasmus των Τμημάτων λαμβάνουν υπόψη τους τα ακόλουθα κριτήρια:

 1. 50% του συνόλου των πιστωτικών μονάδων μέχρι και το τρέχον εξάμηνο φοίτησης
 2. Επαρκής γνώση της γλώσσας του προγράμματος που πρόκειται να παρακολουθήσει ο φοιτητής
 3. Επίπεδο σπουδών του φοιτητή (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό)
 4. Έτος εισαγωγής. Προτιμώνται οι μη λιμνάζοντες φοιτητές.
 5. Ακαδημαϊκή επίδοση (μέσος όρος βαθμολογίας των μαθημάτων που έχει περάσει ο φοιτητής μέχρι τη στιγμή υποβολής της αίτησης), και
 6. Βιογραφικό σημείωμα (υποβάλλεται στον ακαδημαϊκό συντονιστή Erasmus του Τμήματος) ή συνέντευξη.
 7. Βαθμός και διάρκεια κτήσης πτυχίου/μεταπτυχιακού διπλώματος σε περίπτωση μεταπτυχιακού φοιτητή/υποψήφιου διδάκτορα. Ειδικότερα για την επιλογή υποψηφίων διδακτόρων είναι απαραίτητη η αιτιολογημένη εισήγηση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, στην οποία θα αναγράφεται το θέμα της διατριβής και θα βεβαιώνεται ότι το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει ο υποψήφιος στο εξωτερικό θα αποτελέσει μέρος της ερευνητικής του εργασίας για την εκπόνηση της διδακτορικής του διατριβής καθώς και ότι θα προσμετρηθεί στον συνολικό χρόνο των σπουδών του.

Μοριοδότηση αιτήσεων

 1. Επίπεδο Ξένης Γλώσσας:
  B1= 0 μόρια  Β2= 10 μόρια,C1= 20 μόρια, C2= 30 μόρια
 2. Mέσος όρος βαθμολογίας x10
 3. Βιογραφικό ή Συνέντευξη έως 10 μόρια
 4. Μοριοδότηση Φοιτητών/τριών με λιγότερες ευκαιρίες 20 μόρια
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ